สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

การประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2572 สสธท.วันที่ 1 มิถุนายน 2562 วันนี้

1 มิถุนายน 2562

เริ่มโดย มะณู บุญศรีมณีชัย ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ แก้ไขล่าสุด 4 มิถุนายน 2562

เข้าชม 188

การประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2562 สสธท.วันที่ 1 มิถุนายน 2562 วันนี้ งดงามสำเร็จ ด้วยดีด้วยความสุข กราบขอบพระคุณสมาชิกทุกท่าน คณะกรรมการ สสธท. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน และผู้แทนสมาคม 8 กลุ่มวิชาชีพ ที่ให้เกียรติเข้าร่วมการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น   จำนวน 218 คน โดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย นายกสมาคม สสธท. ก้าวเข้าสู่ปีที่ 9 ทั้งนี้สมาคมได้มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้สมาชิกที่เสียชีวิต จำนวน 3,411 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 3,671,440,198.40 บาท นับว่าเป็นสมาคมฌาปนกิจที่มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวที่มากที่สุดในประเทศไทย โดยสมาคมได้มอบป้ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้กับทายาท 2 ราย เป็นจำนวนเงิน 2,045,005.42 บาท
ในการนี้ กสธท. ได้มอบทองคำเป็นรางวัลให้แก่สมาชิก จำนวน 3 รางวัล
โดยมติที่ประชุมเห็นชอบแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย พ.ศ.2562 สรุปมติที่ประชุมใหญ่วิสามัญได้ดังนี้
1. แก้ไขที่ตั้งสำนักงานสมาคม
2. แก้ไขอายุของผู้สมัครไม่เกิน 55 ปี บริบูรณ์
3. แก้ไขคุณสมบัติของผู้สมัครประเภทสมทบ
4. แก้ไขวันที่มีสมาชิกภาพสมบูรณ์
5. การสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสมาคม
6. ช่องทางการชำระเงินของสมาคม
7. แก้ไขการประชุมใหญ่โดยสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิก
8.กำหนดวาระพิเศษ เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 ส.ค. 2562 - 20 ต.ค. 2562 รับสมัครอายุเกิน 55 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี

ระเบียนวาระที่ 4 เรื่องพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย ว่าด้วยเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2562
1. เรื่องการแก้ไขวันหยุดประจำปี ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้แก้ไข
2. เรื่องการแก้ไขบัญชีแนบท้ายเงินเดือน ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณาในการประชุมคราวต่อไป

ทั้งนี้ สสธท. ขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2562 อีกทั้งผู้ที่อยู่เบื้องหน้าและเบื้องหลัง ที่ให้การสนับสนุนร่วมกันสร้างสะพานบุญและร่วมกันพัฒนาสมาคมด้วยดีตลอดมา
ขอขอบคุณช่างภาพและช่างเทคนิค Cr.นายนิธิภัทร นายวัชรัศน์ และว่าที่ร.ต.กษิดิ์เดช

เอกสารเพิ่มเติม  https://drive.google.com/open?id=1_gyUQ1gVJbMMlcgBAJbH1HoIrDkUPndR

Bookmark and Share
 
Online:  5
Visits:  628,555
Today:  199
PageView/Month:  20,865