การประชุมใหญ่สามัญ สสธท. ประจำปี


 

เล่มการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี พ.ศ. 2567   (เล่มประชุม PDF)