มกราคม 2562
รายงานการลาออกของสมาชิกสมาคมประจำเดือน มกราคม 2562
 
กุมภาพันธ์ 2562
 
มีนาคม 2562
 
เมษายน 2562
 
พฤษภาคม 2562
 
มิถุนายน 2562
 
กรกฏาคม 2562
 
สิงหาคม 2562
 
กันยายน2562
 
ตุลาคม 2562
 
พฤศจิกายน 2562
 
ธันวาคม 2562