เอกสารและแบบฟอร์มต่างๆ สสธท.

   ใบรับรองแพทย์ “ฉบับใหม่” เริ่มใช้ วันที่ 1 กรกฎาคม 2566
1. แบบฟอร์มใบสมัคร
   1.1 วาระปกติ
 
   1.2 วาระพิเศษ
——————————————————————————————————————————-
แบบฟอร์มใบสมัครใหม่ เริ่มใช้ 5 พฤษภาคม 2567
 
1. แบบฟอร์มใบสมัคร
   1.1 วาระปกติ
 
   1.2 วาระพิเศษ
——————————————————————————————————————————-
 
2. แบบฟอร์มแก้ไข – เปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก
 
3. แบบฟอร์มขอโอนย้ายสังกัด
 
4. แบบฟอร์มขอลาออกจากการเป็นสมาชิก สสธท.
 
5. แบบฟอร์มขอรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว
 
6. แบบฟอร์มอื่นๆ