สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.)

สสธท. ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 ณ อาคารเพชรสะพานบุญ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11 กุมภาพันธ์ 2566

13 กุมภาพันธ์ 2566

เริ่มโดย มะณู บุญศรีมณีชัย ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ แก้ไขล่าสุด 13 กุมภาพันธ์ 2566

เข้าชม 89

ในวันเสาร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย นำโดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย นายกสมาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและฝ่ายจัดการ สสธท. ได้จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 ณ อาคารเพชรสะพานบุญ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี โดยมีแขกผู้มีเกียรติ ประธานกรรมการ กรรมการ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน และสมาชิกจากทั่วทุกภาคของประเทศ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 ในวันดังกล่าว จำนวน 561 คน
ทั้งนี้ ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมใหญ่ ได้มีการมอบโล่ให้กับศูนย์ประสานงานดีเด่น ประจำปี 2565 จำนวน 11 รางวัล ดังนี้
ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีจำนวนสมาชิกสมัครใหม่ในรอบปีบัญชี 2565 เพิ่มมากที่สุด 3 อันดับ ได้แก่
1. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด ได้รับรางวัลชนะเลิศ
2. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1
3. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมควบคุมโรค จำกัด ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2
รางวัลศูนย์ประสานงานที่มีอัตรามรณะตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน 2554 ถึง 31 ธันวาคม 2565 น้อยที่สุด 3 อันดับ ได้แก่
1. สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลมะการักษ์ จำกัด ได้รับรางวัลชนะเลิศ
2. สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลยะลา จำกัด ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1
3. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา จำกัด ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2
รางวัลศูนย์ประสานงานที่จ่ายเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าและค่าบำรุงรายปี สำหรับสมาชิกรายเก่า (ต่ออายุ) ประจำปี 2566 ก่อนวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์ ดีเด่น จำนวน 5 ศูนย์ ได้แก่
1. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำกัด
2. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนราธิวาส จำกัด
3. สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลนครนายก จำกัด
4. สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลบ้านหมี่ จำกัด
5. สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จำกัด
และได้มอบป้ายเงินสงเคราะห์ครอบครัว สสธท. ล้านที่ 1 และเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวหรือเงินสินไหม กสธท. ล้านที่ 2 และ กสธท. ล้านที่ 3 ให้กับทายาทผู้เสียชีวิต จำนวน 5 ราย ดังนี้
1. นางผ่องศรี ซื่อตรง สมาชิกสังกัดศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำกัด ได้รับเงิน สสธท. ล้านที่ 1 จำนวน 1,013,560.16 บาท กสธท. ล้านที่ 2 จำนวน 1,000,000 บาท และ กสธท. ล้านที่ 3 จำนวน 1,000,000 บาท
2. นายจำนง สอนโก่ย สมาชิกสมัครตรงสังกัดสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์ จำกัด ได้รับเงิน สสธท. ล้านที่ 1 จำนวน 1,013,603.16 บาท และ กสธท. ล้านที่ 2 จำนวน 1,000,000 บาท
3. นายเชาว์ โชติคุณ สมาชิกสังกัดศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมควบคุมโรค จำกัด ได้รับเงิน สสธท. ล้านที่ 1 จำนวน 1,006,178.98 บาท และ กสธท. ล้านที่ 2 จำนวน 1,000,000 บาท
4. นายสายัณห์ เล้าตระกูล สมาชิกสังกัดศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด ได้รับเงิน สสธท. ล้านที่ 1 จำนวน 1,012,957.76 บาท
5. นายสุธี จิรกาญจนากร สมาชิกสังกัดศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด ได้รับเงิน สสธท. ล้านที่ 1 จำนวน 1,007,216.80 บาท
จากนั้น ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย ได้นำเข้าสู่ระเบียบวาระประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 โดยมีประเด็นสำคัญเสนอต่อที่ประชุมใหญ่พิจารณาขอมติคะแนนเสียง 2 ใน 3 จำนวน 2 เรื่อง ด้วยกันคือ
1. พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคม ชุดที่ 7 ประจำปี 2566 – 2567
และที่ประชุมใหญ่ได้มีมติเห็นชอบเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคม ชุดที่ 7 ประจำปี 2566 – 2567 จำนวน 27 คน และมีมติเห็นชอบเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคม ชุดที่ 7 ประจำปี 2566 – 2567 คะแนนเสียง 2 ใน 3 สำหรับกรรมการที่ครบ 2 วาระ 4 ปี กำหนดให้เป็นกรรมการติดต่อกันได้ จำนวน 3 คน
2. พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย พ.ศ. 2566
และที่ประชุมใหญ่ได้มีมติเห็นชอบคะแนนเสียง 2 ใน 3 ให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย พ.ศ. 2566
ในการนี้ คณะผู้บริหารและฝ่ายจัดการ สสธท. ขอขอบพระคุณ แขกผู้มีเกียรติ ผู้แทนสมาชิก คณะผู้บริหาร และฝ่ายจัดการศูนย์ประสานงานทุกท่าน ที่ได้มาร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ในวันนี้ และหากการจัดงานมีข้อผิดพลาดหรือท่านไม่ได้รับความสะดวกประการใด สสธท. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า สสธท. จะยังคงได้รับความอนุเคราะห์ในการให้ความร่วมมือ ร่วมใจ จากศูนย์ประสานงานในการพัฒนา สสธท. และศูนย์ประสานงานให้ก้าวหน้า มั่นคง และยั่งยืน เพื่อสร้างสวัสดิการที่ดีที่สุดให้กับครอบครัวชาวสาธารณสุขไทยต่อไปในอนาคต
(สามารถดูรูปเพิ่มเติม ตามลิ้งค์ได้เลยค่ะ)
กล้องที่ 1
Bookmark and Share
 
Online:  7
Visits:  1,561,773
Today:  192
PageView/Month:  34,222