เยี่ยมศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จำกัด

Move out man! Life is fleeting by.Do something worthwhile ,before you die.Leave behind a work sublime,That will outlive you and time.อันชีวิตคนเรา ช่างสั้นนักต้องรู้จักทำประโยชน์ ก่อนจะสายทิ้งไว้เป็นอนุสรณ์ หลังความตายมีความหมายคงอยู่ ตลอดไป”เมื่อมีชีวิตอยู่ ก็อยู่อย่างมีศักดิ์ศรี แต่เมื่อถึงเวลาจากไป ก็จากไปอย่างมีคุณค่า” สสธท./กสธท. ขอมอบสวัสดิ การที่ดีที่สุดแด่วิชาชีพสาธารณสุขไทย ในนามฝ่ายจัดการขอขอบพระคุณ นายแพทย์ชัชวาล ก่อสกุล อุปนายก คนที่ 4 และศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จำกัด ที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น และประทับใจอย่างเป็นที่สุดค่ะ