Monthly Archives: April 2024

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์ จำกัดในนามศูนย์ประสานงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) โดย นางสาวสุชาดา เอี่ยมรอด ผู้จัดการสหกรณ์ ได้มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้แก่ทายาท

💎 สสธท. “เพิ่มคุณค่าแห่งชีวิต เพื่อคนที่คุณรัก” 💎ในวันจันทร์ ที่ 29 เมษายน 2567 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) และศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ สสธท. มอบป้ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้กับทายาทหรือผู้รับเงินสงเคราะห์ของสมาชิกที่เสียชีวิต

💎 สสธท. “เพิ่มคุณค่าแห่งชีวิต เพื่อคนที่คุณรัก” 💎✨✨วันอาทิตย์ ที่ 28 เมษายน 2567 มอบป้ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้ทายาทหรือผู้รับเงินสงเคราะห์ของสมาชิกผู้เสียชีวิต

✨ “สสธท. และ กสธท. เพิ่มคุณค่าแห่งชีวิต เพื่อคนที่คุณรัก” ✨💎ในวันเสาร์ ที่ 27 เมษายน 2567 สสธท. และ กสธท. ให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตราด จำกัด

ในวันเสาร์ ที่ 27 เมษายน 2567 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) และศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ สสธท. มอบป้ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้กับทายาทหรือผู้รับเงินสงเคราะห์ของสมาชิกที่เสียชีวิต

ในวันเสาร์ ที่ 20 เมษายน 2567 ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย นายก สสธท. / ประธานกรรมการ กสธท. ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในการประชุมผู้แทน ครั้งที่ 1/2567 ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด

สสธท. และ กสธท. เพิ่มคุณค่าแห่งชีวิต เพื่อคนที่คุณรัก” ✨💎ในวันเสาร์ ที่ 20 เมษายน 2567 สสธท. และ กสธท. ให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตราด จำกัด