สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลพบุรี จำกัด

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) นำโดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัยนายกสมคม อนุมัติเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้ทายาทผู้เสียชีวิตราย นางอำพร นิ่มตะลุง สมาชิกศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลพบุรี จำกัด โดย นายสนธิ์ มาสะอาด กรรมการสมาคม นางวลัย บุญพลอยประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลพบุรี จำกัด เป็นผู้แทนมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว จำนวนเงิน 1,006,241.98 บาท (หนึ่งล้านหกพันสองร้อยสี่สิบเอ็ดบาทเก้าสิบแปดสตางค์)
 
ในนาม สสธท.ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อทายาทสมาชิกศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลพบุรี มา ณ ที่นี้