สสธท. มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้กับทายาทผู้เสียชีวิต สังกัด ชสอ.

สสธท. มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้กับทายาทผู้เสียชีวิต สังกัดชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
รายนายพนม ฮวดตี๋ ในนาม สสธท. ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อทายาทสมาชิกสังกัดชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด มา ณ ที่นี้