บรรยายพิเศษในงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครสวรรค์ จำกัด

บรรยายพิเศษในงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครสวรรค์ จำกัด l วันอาทิตย์ ที่ 3 ธันวาคม 2566