บรรยายพิเศษในงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขฉะเชิงเทรา จำกัด


บรรยายพิเศษในงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขฉะเชิงเทรา จำกัด l วันเสาร์ ที่ 2 ธันวาคม 2566