บรรยายพิเศษในงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิจิตร จำกัด

บรรยายพิเศษในงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิจิตร จำกัด

วันอังคาร ที่ 5 ธันวาคม 2566