เปิดรับสมัครสมาชิก รอบที่ 2/2567 ประจำเดือน เมษายน 2567 สำหรับ กลุ่มวิชาชีพอื่น

 

สำหรับ “กรรมการดำเนินการ หรือเจ้าหน้าที่ของ 8 สมาคม 7 กลุ่มวิชาชีพหรือกรรมการดำเนินการ
หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ออมทรัพย์ กลุ่มวิชาชีพอื่น

📌สสธท. ล้านที่ 1 (วาระปกติ)รับอายุ 20 – 54 ปี
📌 สสธท. ล้านที่ 1 (วาระพิเศษ) รับอายุเกิน 54 ปี แต่ไม่เกิน 65

(Download PDF)