ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย นายกสมาคม ประธานกรรมการ กสธท. เยี่ยมศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จำกัด

 

นำโดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย นายกสมาคม / ประธานกรรมการ กสธท. เยี่ยมศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จำกัด โดยมี นายวันชัย นนทกิจไพศาล ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการ ร่วมให้การต้อนรับ
 

พร้อมกันนี้ ได้มอบป้ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้กับทายาทสมาชิกผู้เสียชีวิต ราย นายมนตรี มนต์ประสิทธิ์ จำนวน 1,046,339.- บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นหกพันสามร้อยสามสิบเก้าบาทถ้วน)