บรรยายพิเศษในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ โรงพยาบาลตรัง จำกัด วันเสาร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์

💎” เมื่อยังมีชีวิตอยู่ ก็อยู่อย่างมีศักดิ์ศรี หากเมื่อถึงเวลาจากไป ก็จากไปอย่างมีคุณค่า และมีมูลค่า X4″💎
✨ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) และ กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.)

💎ในวันเสาร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย นายก สสธท. / ประธานกรรมการ กสธท. ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในงานประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตรัง จำกัด เรื่อง ”สมาชิก สสธท. และ กสธท. เป็นแล้วได้อะไร“ พร้อมด้วยฝ่ายจัดการ สสธท. / กสธท. ร่วมให้ความรู้และสร้างความเข้าใจ พร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้มีคุณสมบัติสมัครเป็นสมาชิก สสธท. ล้านที่ 1 กสธท. ล้านที่ 2 ล้านที่ 3 และ ล้านที่ 4 เพื่อมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสะพานบุญด้วยกัน
💎 โดยมี แพทย์หญิงวัลย์ลดา ปริสุทธิกุล ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการของศูนย์ประสานงานฯ ร่วมอำนวยความสะดวกในการจัดงานครั้งนี้ ซึ่งมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมจำนวน 326 คน ณ ห้องประชุมพุทธรักษา โรงพยาบาลตรัง จ.ตรัง
✨✨✨✨✨✨