บรรยายพิเศษในงานประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข จังหวัดอ่างทอง จำกัด วันอาทิตย์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567

💎” เมื่อยังมีชีวิตอยู่ ก็อยู่อย่างมีศักดิ์ศรี หากเมื่อถึงเวลาจากไป ก็จากไปอย่างมีคุณค่า และมีมูลค่า X4″💎
✨ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) และ กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.)

💎ในวันอาทิตย์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย นายก สสธท. / ประธานกรรมการ กสธท. ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในงานประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง จำกัด เรื่อง ”สมาชิก สสธท. และ กสธท. เป็นแล้วได้อะไร“ พร้อมด้วยฝ่ายจัดการ สสธท. / กสธท. ร่วมให้ความรู้และสร้างความเข้าใจ พร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้มีคุณสมบัติสมัครเป็นสมาชิก สสธท. ล้านที่ 1 กสธท. ล้านที่ 2 ล้านที่ 3 และ ล้านที่ 4 เพื่อมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสะพานบุญด้วยกัน
💎 โดยมี นายพรเทพ ฤทธิ์ฤดี ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการของศูนย์ประสานงานฯ ร่วมอำนวยความสะดวกในการจัดงานครั้งนี้ ซึ่งมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมจำนวน 1,000 คน ณ ห้องประชุม อาคารสำนึกรักบ้านเกิด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
✨✨✨✨✨✨