ศูนย์ประสานงาน สอ.รพ.ชัยภูมิ

ศูนย์ประสานงาน สอ.รพ.ชัยภูมิ
มอบเงินสงเคราะห์แก่ทายาทสมาชิก
โดยแพทย์หญิง จุฑาทิพย์ พฤฒิจิระวงศ์