สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จำกัด

💎 สสธท. “เพิ่มคุณค่าแห่งชีวิต เพื่อคนที่คุณรัก” 💎
ในวันจันทร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) โดย นางอรสา อินทุยศ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จำกัด / กรรมการ สสธท. เป็นตัวแทนมอบป้ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้กับทายาทหรือผู้รับเงินสงเคราะห์ของสมาชิกที่เสียชีวิต ราย นางสาวกัญญา เปลี่ยนสีทอง จำนวน 1,006,342.79 บาท (หนึ่งล้านหกพันสามร้อยยี่สิบสองบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์)
💎ในนาม สสธท. ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อทายาทสมาชิกผู้เสียชีวิตที่ต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก มา ณ ที่นี้
✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨

💎”เมื่อยังมีชีวิตอยู่ ก็อยู่อย่างมีศักดิ์ศรี หากเมื่อถึงเวลาจากไป ก็จากไปอย่างมีคุณค่า และมีมูลค่าX4″