ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย นายก สมาคม สสธท. ประธานกรรมการ กสธท. ได้รับเกียรติร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลราชวิถี จำกัด ในวันพฤหัสบดี ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567

✨ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) และ กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.)
💎 “เพิ่มคุณค่าแห่งชีวิต เพื่อคนที่คุณรัก” 💎
💎ในวันพฤหัสบดี ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย นายกสมาคม สสธท. / ประธานกรรมการ กสธท. ได้รับเกียรติร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลราชวิถี จำกัด เรื่อง ”สมาชิก สสธท. และ กสธท. เป็นแล้วได้อะไร“ ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้มีคุณสมบัติสมัครเป็นสมาชิก สสธท. ล้านที่ 1 กสธท. ล้านที่ 2 ล้านที่ 3 และ ล้านที่ 4 เพื่อมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสะพานบุญด้วยกัน
💎 โดยมี นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการของศูนย์ประสานงานฯ ร่วมอำนวยความสะดวกในการจัดงานครั้งนี้ ซึ่งมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมจำนวน 800 คน ณ.ห้องประชุมพิบูลสงคราม ชั้น 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลราชวิถี
✨✨✨✨✨✨
💎” เมื่อยังมีชีวิตอยู่ ก็อยู่อย่างมีศักดิ์ศรี หากเมื่อถึงเวลาจากไป ก็จากไปอย่างมีคุณค่า และมีมูลค่า X4″💎