ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครสวรรค์ จำกัด

💎 สสธท. “เพิ่มคุณค่าแห่งชีวิต เพื่อคนที่คุณรัก” 💎

ในวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.)
และ ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ สสธท. มอบป้ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้กับทายาทหรือผู้รับเงินสงเคราะห์
ของสมาชิกที่เสียชีวิต ราย นางสุทน พวงอินทร์ โดยมี นายสุมิตร บุตรฉัตร   ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครสวรรค์ จำกัด เป็นตัวแทนมอบป้ายเงินสงเคราะห์ครอบครัว จำนวน 1,008,794.60 บาท

(หนึ่งล้านแปดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสี่บาทหกสิบสตางค์)

💎ในนาม สสธท. และ กสธท. ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อทายาทสมาชิกผู้เสียชีวิตที่ต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก
มา ณ ที่นี้
💎” เมื่อยังมีชีวิตอยู่ ก็อยู่อย่างมีศักดิ์ศรี หากเมื่อถึงเวลาจากไป ก็จากไปอย่างมีคุณค่า และมีมูลค่า X4″
#สสธท. #เพิ่มคุณค่าแห่งชีวิตเพื่อคนที่คุณรัก