ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด

💎 สสธท. “เพิ่มคุณค่าแห่งชีวิต เพื่อคนที่คุณรัก” 💎

ในวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.)
และ ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ สสธท. มอบป้ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้กับทายาทหรือผู้รับเงินสงเคราะห์
ของสมาชิกที่เสียชีวิต รายนายบุญส่ง ชูยกปิ่น โดยมี นางศรัญพร ชอบดี รองผู้จัดการรักษาการแทนในตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด เป็นตัวแทนมอบป้ายเงินสงเคราะห์ครอบครัว จำนวน 1,005,017.99 บาท (หนึ่งล้านห้าพันสิบเจ็ดบาทเก้าสิบเก้าสตางค์)

💎ในนาม สสธท. และ กสธท. ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อทายาทสมาชิกผู้เสียชีวิตที่ต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก
มา ณ ที่นี้
💎” เมื่อยังมีชีวิตอยู่ ก็อยู่อย่างมีศักดิ์ศรี หากเมื่อถึงเวลาจากไป ก็จากไปอย่างมีคุณค่า และมีมูลค่า X4″
#สสธท. #เพิ่มคุณค่าแห่งชีวิตเพื่อคนที่คุณรัก

💎 สสธท. “เพิ่มคุณค่าแห่งชีวิต เพื่อคนที่คุณรัก” 💎

ในวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.)
และ ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ สสธท. มอบป้ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้กับทายาทหรือผู้รับเงินสงเคราะห์
ของสมาชิกที่เสียชีวิต รายนางสาวพรรณี ใจคำ โดยมี นางศรัญพร ชอบดี รองผู้จัดการรักษาการแทนในตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด เป็นตัวแทนมอบป้ายเงินสงเคราะห์ครอบครัว จำนวน 1,004,810.44 บาท (หนึ่งล้านสี่พันแปดร้อยสิบบาทสี่สิบสี่สตางค์)

💎ในนาม สสธท. และ กสธท. ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อทายาทสมาชิกผู้เสียชีวิตที่ต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก
มา ณ ที่นี้
💎” เมื่อยังมีชีวิตอยู่ ก็อยู่อย่างมีศักดิ์ศรี หากเมื่อถึงเวลาจากไป ก็จากไปอย่างมีคุณค่า และมีมูลค่า X4″
#สสธท. #เพิ่มคุณค่าแห่งชีวิตเพื่อคนที่คุณรัก

💎 สสธท. “เพิ่มคุณค่าแห่งชีวิต เพื่อคนที่คุณรัก” 💎

ในวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.)
และ ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ สสธท. มอบป้ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้กับทายาทหรือผู้รับเงินสงเคราะห์
ของสมาชิกที่เสียชีวิต รายนายนพพร หน่อน้อย โดยมี นางณัฐฐาพร สุทาชัย หัวหน้าฝ่ายบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด เป็นตัวแทนมอบป้ายเงินสงเคราะห์ครอบครัว จำนวน 1,005,277.61 บาท                                 (หนึ่งล้านห้าพันสองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทหกสิบเอ็ดสตางค์)

💎ในนาม สสธท. และ กสธท. ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อทายาทสมาชิกผู้เสียชีวิตที่ต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก
มา ณ ที่นี้
💎” เมื่อยังมีชีวิตอยู่ ก็อยู่อย่างมีศักดิ์ศรี หากเมื่อถึงเวลาจากไป ก็จากไปอย่างมีคุณค่า และมีมูลค่า X4″
#สสธท. #เพิ่มคุณค่าแห่งชีวิตเพื่อคนที่คุณรัก