สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเลิดสิน จำกัด

สอ.รพ.เลิดสิน
โดยนพ.ชัยสิทธิ์ ใบไม้ ประธานกรรมการ , ทพ.ดนัย แก้วกำเนิด รองประธาน , นายเลิศ เจริญสิทธิไพศาล เหรัญญิก , นายวีระชัย เลาหปราสาท ประธานศึกษา , นายนิรันดร์ ประสงค์ทรัพย์ ประธานเงินกู้ และ นายจำลอง ทัศนามล กรรมการ
มองเงินสงเคราะห์แก่ครอบครัวสมาชิกผู้เสียชีวิต 2 ราย คือ
1.นายศักดิ์ชัย ศุภพล 133610
2.นางศิริพร พิทักษ์ทรัพย์ 001987

💎ในนาม สสธท. และ กสธท. ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อทายาทสมาชิกผู้เสียชีวิตที่ต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก มา ณ ที่นี้💎” เมื่อยังมีชีวิตอยู่ ก็อยู่อย่างมีศักดิ์ศรี หากเมื่อถึงเวลาจากไป ก็จากไปอย่างมีคุณค่า และมีมูลค่า X4” 💎