หกรณ์ออมทรัพย์ โรงพยาบาลพระพุทธบาท จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ รพ.พระพุทธบาท จำกัดมอบป้ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้กับทายาทหรือ ผู้รับเงินสงเคราะห์
ของสมาชิกที่เสียชีวิต ราย นางประทีป พึ่งครุท โดยมี น.ส.วันทนี ออกใบ เป็นตัวแทนมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว จำนวน 1,009,391.31 บาท (หนึ่งล้านเก้าพันสามร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทสามสิบเอ็ดสตางค์)

💎ในนาม สสธท. และ กสธท. ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อทายาทสมาชิกผู้เสียชีวิตที่ต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก มา ณ ที่นี้💎” เมื่อยังมีชีวิตอยู่ ก็อยู่อย่างมีศักดิ์ศรี หากเมื่อถึงเวลาจากไป ก็จากไปอย่างมีคุณค่า และมีมูลค่า X4” 💎