สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ จำกัด

วันที่ 4 มีนาคม 2567 เวลา 14.20 น.
 
นายซินผิน ถิ่นยืนยง ประธานกรรมการศูนย์ประสานงาน สสทธ. เพชรบูรณ์ มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย สสธท./กสธท. ให้กับทายาทของ นางสุทิภา  สำรีย์ สมาชิกสามัญ หน่วยงาน  สสจ.พช.บำนาญ                จำนวนเงิน 1,007,803.94 บาท
 
#ศูนย์ประสานงาน จ.เพชรบูรณ์
#มอบเงิน สสธท.,กสธท.
#สอ.สสจ.พช.จำกัด
วันที่ 4 มีนาคม 2567 เวลา 14.30 น.
 
นายซินผิน ถิ่นยืนยง ประธานกรรมการศูนย์ประสานงาน สสทธ. เพชรบูรณ์ มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย สสธท./กสธท. ให้กับทายาทของ นางเรวดี  พัฒน์พงษ์พันธ์  สมาชิกสมทบ หน่วยงาน  รพ.พช.               จำนวนเงิน 1,016,384.36 บาท
 
#ศูนย์ประสานงาน จ.เพชรบูรณ์
#มอบเงิน สสธท.,กสธท.
#สอ.สสจ.พช.จำกัด