สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ อุบล จำกัด

สอ.รพ.พระศรีมหาโพธิ์ อุบล จำกัด มอบเงินสงเคราะห์ให้กับทายาทรายรายนายอนันต์ อุ่นแก้ว จำนวนเงิน 1,016,505 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยห้าบาท)

💎ในนาม สสธท. และ กสธท. ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อทายาทสมาชิกผู้เสียชีวิตที่ต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก   มา ณ ที่นี้💎” เมื่อยังมีชีวิตอยู่ ก็อยู่อย่างมีศักดิ์ศรี หากเมื่อถึงเวลาจากไป ก็จากไปอย่างมีคุณค่า และมีมูลค่า X4” 💎