สหกรณ์ออมทรัพย์ โรงพยาบาลนครนายก จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ โรงพยาบาลนครนายก จำกัด

                                  มอบเงินสงเคราะห์ให้กับทายาทรายรายนายอภัย ศรีอิทธิยาเวทย์ จำนวนเงิน 1,010,337.99 บาท                                           (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นสามร้อยสามสิบเจ็ดบาทเก้าสิบเก้าสตางค์)

💎ในนาม สสธท. และ กสธท. ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อทายาทสมาชิกผู้เสียชีวิตที่ต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก   มา ณ ที่นี้💎” เมื่อยังมีชีวิตอยู่ ก็อยู่อย่างมีศักดิ์ศรี หากเมื่อถึงเวลาจากไป ก็จากไปอย่างมีคุณค่า และมีมูลค่า X4” 💎