ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข จังหวัดเพชรบูรณ์ จำกัด

วันที่ 12 มีนาคม 2567 เวลา 14.30 น.

นายซินผิน ถิ่นยืนยง ประธานกรรมการศูนย์ประสานงาน สสทธ. เพชรบูรณ์ มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย สสธท./กสธท. ให้กับทายาทของ นายวิทยา วงษ์มีมา สมาชิกสมทบ หน่วยงาน รพ.พช.บำนาญ จำนวนเงิน 1,014,746.71 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสี่สิบหกบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์)

#ศูนย์ประสานงาน จ.เพชรบูรณ์
#มอบเงิน สสธท.,กสธท.
#สอ.สสจ.พช.จำกัด