สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุทัยธานี จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุขอุทัยธานี จำกัด

                                  มอบเงินสงเคราะห์ให้กับทายาทรายรายนาง ลิ้นจี่ วัดเข่ง จำนวนเงิน 1,016,960.78 บาท                                           (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยหกสิบบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์)

💎ในนาม สสธท. และ กสธท. ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อทายาทสมาชิกผู้เสียชีวิตที่ต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก   มา ณ ที่นี้💎” เมื่อยังมีชีวิตอยู่ ก็อยู่อย่างมีศักดิ์ศรี หากเมื่อถึงเวลาจากไป ก็จากไปอย่างมีคุณค่า และมีมูลค่า X4” 💎

สหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุขอุทัยธานี จำกัด

                                  มอบเงินสงเคราะห์ให้กับทายาทรายรายนาง ดวงรัตน์ มกรธวัช จำนวนเงิน 1,010,048.74 บาท                                           (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นสี่สิบแปดบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์)

💎ในนาม สสธท. และ กสธท. ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อทายาทสมาชิกผู้เสียชีวิตที่ต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก   มา ณ ที่นี้💎” เมื่อยังมีชีวิตอยู่ ก็อยู่อย่างมีศักดิ์ศรี หากเมื่อถึงเวลาจากไป ก็จากไปอย่างมีคุณค่า และมีมูลค่า X4” 💎