สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท. ) นำโดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย นายกสมาคม พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษา เข้าร่วมประชุมสัมมนาศูนย์ประสานงาน 9 สมาคม 7 กลุ่มวิชาชีพ

                       วันเสาร์ ที่ 23 มีนาคม 2567 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท. )                          นำโดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย นายกสมาคม พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษา และฝ่ายจัดการ สสธท. เข้าร่วมประชุมสัมมนาศูนย์ประสานงาน 9 สมาคม 7 กลุ่มวิชาชีพ โดยมี นายกันตพงศ์ รังษีสว่าง อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษ เรื่อง “วิธีการจ่ายเงินค่าจัดการศพ หรือค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวการใช้จ่าย และการเก็บรักษาเงินของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ….”
จากนั้นมีการจัดเสวนา “แนวทางการดำเนินการฌาปนกิจสงเคราะห์เป็นสวัสดิการสังคมเพื่อความมั่นคงต่อเศรษฐกิจฐานราก” โดยมี นายธงไชย เบอร์ไธสง ผู้แทนจากพรรคก้าวไกล และ ดร.สาธุ อนุโมทามิ ผู้แทนจากพรรคเพื่อไทย                  และ นายสมพล ตันติสันติสม นายกสมาคม สส.ชสอ. เป็นผู้ดำเนินรายการ
รวมถึง หารือแนวทางการแก้ไขพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ และทิศทาง / แนวทาง การดำเนินการพัฒนาการฌาปนกิจสงเคราะห์สู่อนาคต การดำเนินงานของสมาคมต่อสมาชิก ซึ่งเป็นการสร้างสวัสดิการให้กับครอบครัวของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ได้เป็นอย่างดียิ่ง สร้างความเชื่อมั่นให้กับสมาชิกในด้านการบริหารให้เกิดการมีส่วนร่วม โปร่งใส             ตรวจสอบได้ เพื่อให้การฌาปนกิจสงเคราะห์เป็นสวัสดิการของสังคม ทุกวิชาชีพ
                          และปิดท้ายการจัดสัมมนาในภาคเช้า ด้วยการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “พัฒนาสหกรณ์ให้ตรงใจสมาชิก”                                   โดย พล.ต.ต.นพ.ดนุกฤต กลัมพากร ประธานดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตำรวจ จำกัด                                   ณ ห้องประชุมไดมอนด์ ฮอล ชั้น 5 โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี และช่วงบ่าย         เป็นการจัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปีของแต่ละสมาคม