ในวันเสาร์ ที่ 20 เมษายน 2567 ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย นายก สสธท. / ประธานกรรมการ กสธท. ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในการประชุมผู้แทน ครั้งที่ 1/2567 ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด

💎” เมื่อยังมีชีวิตอยู่ ก็อยู่อย่างมีศักดิ์ศรี หากเมื่อถึงเวลาจากไป ก็จากไปอย่างมีคุณค่า และมีมูลค่า X4″💎
✨ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) และ กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) 
 
     💎ในวันเสาร์ ที่ 20 เมษายน 2567 ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย นายก สสธท. / ประธานกรรมการ กสธท. ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในการประชุมผู้แทน ครั้งที่ 1/2567 ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด เรื่อง ”สมาชิก สสธท. และ กสธท. เป็นแล้วได้อะไร“ พร้อมด้วย นางอารี โคตรประทุม กรรมการ สสธท. / กสธท. และฝ่ายจัดการ สสธท. / กสธท. ร่วมให้ความรู้และสร้างความเข้าใจ พร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้มีคุณสมบัติสมัครเป็นสมาชิก สสธท. ล้านที่ 1 กสธท. ล้านที่ 2 ล้านที่ 3 และ ล้านที่ 4  เพื่อมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสะพานบุญด้วยกัน
     💎 โดยมี นายแพทย์วิญญู จันทรเนตร ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการของศูนย์ประสานงานฯ ร่วมอำนวยความสะดวกในการจัดงานครั้งนี้ ซึ่งมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมจำนวน 380 คน ณ ทองสมบูรณ์คลับ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา