สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์ จำกัดในนามศูนย์ประสานงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) โดย นางสาวสุชาดา เอี่ยมรอด ผู้จัดการสหกรณ์ ได้มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้แก่ทายาท

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์ จำกัด ในนามศูนย์ประสานงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) โดย นางสาวสุชาดา เอี่ยมรอด ผู้จัดการสหกรณ์ ได้มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้แก่ทายาทสมาชิกราย นางสุดสวาท โลลุปวิทย์ สมาชิก สสธท. เลขที่ 004914 ประเภทสามัญ จำนวน 1,053,160.80 บาท
ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์ จำกัด อาคาร 2 ชั้น 3 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งในการจากไปของบุคคลอันเป็นที่รักต่อทายาทสมาชิก สสธท. มา ณ ที่นี้