นายเรวัตร วัฒนพานิช อุปนายก คนที่ 4 นายสนธิ์ มาสะอาด กรรมการ สสธท. / กสธท. นายสำราญ กลิ่นหอม กรรมการ สสธท. และ นายวิจิตร กบิลพัสดุ์ กรรมการ สสธท. ร่วมพิธีฌาปนกิจและมอบป้ายเงินสงเคราะห์ครอบครัว

💎สสธท.”เพิ่มคุณค่าแห่งชีวิต เพื่อคนที่คุณรัก”💎
       ในวันเสาร์ ที่ 4 พฤษภาคม 2567 สมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) และกองทุนสวัสดิการสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) โดย ดร.มะณู  บุญศรีมณีชัย นายก สสธท. / ประธาน กสธท. ได้มอบหมายให้นายเรวัตร วัฒนพานิช อุปนายก คนที่ 4 นายสนธิ์ มาสะอาด กรรมการ สสธท. / กสธท. นายสำราญ กลิ่นหอม กรรมการ สสธท. และ นายวิจิตร กบิลพัสดุ์ กรรมการ สสธท. ร่วมพิธีฌาปนกิจและมอบป้ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวของนางสมหมาย อ่อนฤทธิ์ สมาชิก สสธท. / กสธท. ที่เสียชีวิต รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,008,243.25 บาท (สองล้านแปดพันสองร้อยสี่สิบสามบาทยี่สิบห้าสตางค์) ณ ฌาปนสถานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
 
    💎ในนาม สสธท. และ กสธท. ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อทายาทของนางสมหมาย อ่อนฤทธิ์ ผู้เสียชีวิตที่ต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก มา ณ ที่นี้ 💎
 
    💎เมื่อยังมีชีวิตอยู่ ก็อยู่อย่างมีศักดิ์ศรี หากเมื่อถึงเวลาจากไป ก็จากไปอย่างมีคุณค่า และมีมูลค่า X 4💎