สสธท. และ กสธท. นำโดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย นายกสมาคม สสธท. /ประธานกรรมการ กสธท. พร้อมด้วย นายพรเทพ ล้อมพรม เลขานุการ สสธท. / กรรมการและเหรัญญิก กสธท. และนายไชยยศ แย้มทรัพย์ กรรมการ สสธท. และเจ้าหน้าที่ สสธท. / กสธท. เข้าร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ คุณแม่วิไลวรรณ ตันติเจริญ มารดาของนายอธิวัฒน์ วงศ์ตันติเจริญ กรรมการ สสธท. ซึ่งได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2567

💎สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) และกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย นำโดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย นายกสมาคม สสธท. /ประธานกรรมการ กสธท. พร้อมด้วย นายพรเทพ ล้อมพรม เลขานุการ สสธท. / กรรมการและเหรัญญิก กสธท. และนายไชยยศ แย้มทรัพย์ กรรมการ สสธท. และเจ้าหน้าที่ สสธท. / กสธท. เข้าร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ คุณแม่วิไลวรรณ ตันติเจริญ มารดาของนายอธิวัฒน์ วงศ์ตันติเจริญ กรรมการ สสธท. ซึ่งได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 โดยตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
ซึ่งในวันเสาร์ ที่ 11 พฤษภาคม 2567 สสธท. ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมคุณแม่วิไลวรรณ ตันติเจริญ และในวันอาทิตย์ ที่ 12 พฤษภาคม 2567 เข้าร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ ณ เมรุวัดตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
ทั้งนี้ สสธท. และ กสธท. มอบป้ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวและเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัว รวมจำนวนทั้งสิ้น 2,008,243.25 บาท (สองล้านแปดพันสองร้อยสี่สิบสามบาทยี่สิบห้าสตางค์)
ในนาม สสธท. และ กสธท. ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง และขอน้อมส่งดวงวิญญาณ คุณแม่วิไลวรรณ ตันติเจริญให้ไปสูสุคติในสัมปรายภพ