สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด โดย นายธานี ก่อบุญ ประธานกรรมการ ได้มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้แก่ทายาทสมาชิกราย นายธวัช ชอบค้า สมาชิก สสธท. ประเภทสมทบ (คู่สมรส) จำนวน 1,014,860.64 บาท

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด ในนามศูนย์ประสานงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) โดย นายธานี ก่อบุญ ประธานกรรมการ ได้มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้แก่ทายาทสมาชิกราย นายธวัช ชอบค้า สมาชิก สสธท. ประเภทสมทบ (คู่สมรส) จำนวน 1,014,860.64 บาท
ณ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด
ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งในการจากไปของบุคคลอันเป็นที่รักต่อทายาทสมาชิก สสธท. มา ณ ที่นี้