💎ในวันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤษภาคม 2567 ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย นายก สสธท. / ประธานกรรมการ กสธท. ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายการประชุมวิชาการ ประจำปี 2567 ของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ จำกัด เรื่อง ”สหกรณ์มั่นคง ผู้ค้ำประกันปลอดภัย สมาชิกมีคุณค่าและมีมูลค่า“

💎” เมื่อยังมีชีวิตอยู่ ก็อยู่อย่างมีศักดิ์ศรี หากเมื่อถึงเวลาจากไป ก็จากไปอย่างมีคุณค่า และมีมูลค่า X4″💎
✨ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) และ กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.)
💎ในวันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤษภาคม 2567 ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย นายก สสธท. / ประธานกรรมการ กสธท. ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายการประชุมวิชาการ ประจำปี 2567 ของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ จำกัด เรื่อง ”สหกรณ์มั่นคง ผู้ค้ำประกันปลอดภัย สมาชิกมีคุณค่าและมีมูลค่า“ และฝ่ายจัดการ สสธท. / กสธท. ร่วมให้ความรู้และสร้างความเข้าใจ พร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้มีคุณสมบัติสมัครเป็นสมาชิก สสธท. ล้านที่ 1 กสธท. ล้านที่ 2 ล้านที่ 3 และ ล้านที่ 4 เพื่อมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสะพานบุญด้วยกัน
💎 โดยมี แพทย์หญิงพรสุข โอสถาพงศ์กาญจน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการของศูนย์ประสานงานฯ ร่วมอำนวยความสะดวกในการจัดงานครั้งนี้ ซึ่งมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมจำนวน 100 คน ณ ห้องประชุมพญายอ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์