✨สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) และ กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) จัดประชุมวิชาการและทัศนศึกษา ประจำปี 2567 ณ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 217 คน

✨✨สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) และ กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) จัดประชุมวิชาการและทัศนศึกษา ประจำปี 2567 ณ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 217 คน จาก 58 ศูนย์ประสานงาน โดยแบ่งเป็น 2 รอบ ดังนี้
📌รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 10 – 14 มิถุนายน 2567 มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 109 คน จาก 58 ศูนย์
📌รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 12 – 16 มิถุนายน 2567 มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 108 คน จาก 58 ศูนย์
โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมวิชาการฯ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้ทราบถึงนโยบายและแนวทางการบริหารงานของ สสธท. / กสธท. อันจะทำให้ สสธท. / กสธท. และศูนย์ประสานงานก้าวไปสู่สิ่งที่ดีกว่าด้วยกันอย่างมั่นคงและยั่งยืน รวมถึง รับทราบปัญหา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และรับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงาน สสธท. / กสธท. อันจะนำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการทำงานให้สมาชิกมีความมั่นใจ และ สสธท. / กสธท. มีความมั่นคงอย่างยั่งยืน รวมทั้ง เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง สสธท. / กสธท. กับศูนย์ประสานงาน อันจะนำไปสู่การประสานงานกันต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ ในนาม สสธท. และ กสธท. ขอขอบคุณประธาน กรรมการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน รวมถึง ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนร่วมกันพัฒนางานฌาปนกิจ อย่างต่อเนื่องด้วยดีตลอดมา ตลอดจนความร่วมแรงร่วมใจของศูนย์ประสานงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการเสริมสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิตให้กับสมาชิกสหกรณ์ และบุคคลในครอบครัว ลดความเสี่ยงและเพิ่มความมั่นคง เข้มแข็งให้กับสหกรณ์ ซึ่งความสำเร็จเหล่านี้จะก่อเกิดขึ้นไม่ได้ หากไม่ได้รับความร่วมแรงร่วมใจ จากทุกๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และในอนาคตเรายังคงมุ่งมั่น พัฒนางานฌาปนกิจ ให้มีความรุ่งเรือง มั่นคง ก้าวหน้า เพื่อให้เป็นสวัสดิการที่ดีที่สุดของคนสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศต่อไป