สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ มอบป้ายสสธท. และกสธท

          สหกรณ์ออมทรัพย์ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จำกัด

                   มอบเงินสงเคราะห์ให้กับทายาทรายรายนาง เพียงพิศ สมคะเณย์

จำนวนเงิน 1,015,337.86 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งปมื่นห้าพันสามร้อยสามสิบเจ็ดบาทแปดสิบหกสตางค์)

💎ในนาม สสธท. และ กสธท. ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อทายาทสมาชิกผู้เสียชีวิตที่ต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก   มา ณ ที่นี้💎” เมื่อยังมีชีวิตอยู่ ก็อยู่อย่างมีศักดิ์ศรี หากเมื่อถึงเวลาจากไป ก็จากไปอย่างมีคุณค่า และมีมูลค่า X4” 💎