สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.)โดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย นายก สสธท. / ประธานกรรมการ กสธท. นายสุรศักดิ์ ชัยชนะ อุปนายกคนที่ 2 สสธท. และฝ่ายจัดการ สสธท. / กสธท. ร่วมงาน ฉลองโล่ประกาศเกียรติคุณสหกรณ์ดีเด่น ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ ประจำปี 2567สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.)

💎ในวันเสาร์ ที่ 28 มิถุนายน 2567 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) และ กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) นำโดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย นายก สสธท. / ประธานกรรมการ กสธท. นายสุรศักดิ์ ชัยชนะ อุปนายกคนที่ 2 สสธท. และฝ่ายจัดการ สสธท. / กสธท. ร่วมงาน ฉลองโล่ประกาศเกียรติคุณสหกรณ์ดีเด่น ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ ประจำปี 2567 และร่วมพิธีเปิดป้ายอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด เลขที่ 369 หมู่ที่ 6 ถนนเลี่ยงเหมือง (เหมืองง่า-ท่าจักร) ต.เหมืองง่า อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 💎
“ พระธาตุเด่น พระรอดขลัง ลำไยดัง กระเทียมดี ประเพณีงาม จามเทวี ศรีหริภุญชัย “
ในนามของ สสธท. / กสธท. ขอแสดงความยินดีกับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัดที่ได้โล่ประกาศเกียรติคุณสหกรณ์ดีเด่น ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ ประจำปี 2567 และการเปิดอาคารสำนักงานหลังใหม่ มา ณ โอกาสนี้