💎ในวันศุกร์ ที่ 28 มิถุนายน 2567 ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย นายก สสธท. / ประธานกรรมการ กสธท. ได้รับเชิญเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ การทำงานชมรม/สมาคม/ชุมนุมสหกรณ์ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 2/2567

💎” เมื่อยังมีชีวิตอยู่ ก็อยู่อย่างมีศักดิ์ศรี หากเมื่อถึงเวลาจากไป ก็จากไปอย่างมีคุณค่า และมีมูลค่า X4″💎
✨ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) และ กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.)
💎ในวันศุกร์ ที่ 28 มิถุนายน 2567 ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย นายก สสธท. / ประธานกรรมการ กสธท. ได้รับเชิญเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ การทำงานชมรม/สมาคม/ชุมนุมสหกรณ์ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 2/2567 ของชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข ภาคเหนือ พร้อมด้วย นายสุรศักดิ์ ชัยชนะ อุปนายกคนที่ 2 สสธท. และฝ่ายจัดการ สสธท. / กสธท. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความรู้ ความเข้าใจ พร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้มีคุณสมบัติสมัครเป็นสมาชิก สสธท. ล้านที่ 1 กสธท. ล้านที่ 2 ล้านที่ 3 และ ล้านที่ 4 เพื่อมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสะพานบุญด้วยกัน และร่วมมอบป้ายเงินสงเคราะห์ครอบครัว 2 ราย เป็นเงิน 2,033,290.14 บาท (สองล้านสามหมื่นสามพันสองร้อยเก้าสิบบาทสิบสี่สตางค์)
💎 โดยมี นายประสงค์ โลโท ประธานคณะกรรมการดำเนินการชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข ภาคเหนือ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการของศูนย์ประสานงานฯ ร่วมอำนวยความสะดวกในการจัดงานครั้งนี้ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด ถนนสมโถชเชียงใหม่ 700 ปี อ.เมือง จ.เชียงใหม่