วันอาทิตย์ ที่ 30 มิถุนายน 2567 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.)มอบป้ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้ทายาทหรือผู้รับเงินสงเคราะห์ของสมาชิกผู้เสียชีวิต

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.)โดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย นายก สสธท. / ประธานกรรมการ กสธท. นายสุรศักดิ์ ชัยชนะ อุปนายกคนที่ 2 สสธท. และฝ่ายจัดการ สสธท. / กสธท. ร่วมงาน ฉลองโล่ประกาศเกียรติคุณสหกรณ์ดีเด่น ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ ประจำปี 2567สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.)

💎ในวันศุกร์ ที่ 28 มิถุนายน 2567 ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย นายก สสธท. / ประธานกรรมการ กสธท. ได้รับเชิญเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ การทำงานชมรม/สมาคม/ชุมนุมสหกรณ์ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 2/2567

สสธท. “เพิ่มคุณค่าแห่งชีวิต เพื่อคนที่คุณรัก” ในวันอังคาร ที่ 25 มิถุนายน 2567 (สสธท.)มอบป้ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้กับทายาทหรือผู้รับเงินสงเคราะห์ของสมาชิกที่เสียชีวิต จำนวน 5 ราย

✨ “สสธท. และ กสธท. เพิ่มคุณค่าแห่งชีวิต เพื่อคนที่คุณรัก” ✨💎ในวันเสาร์ ที่ 22 มิถุนายน 2567 สสธท. และ กสธท. ให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จำกัด นำโดย นายศตวรรษ คงโนนกอก รองประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ สมาชิก และ ฝ่ายจัดการ จำนวน 18 คน เข้าศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมสำนักงาน สสธท.

✨สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) และ กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) จัดประชุมวิชาการและทัศนศึกษา ประจำปี 2567 ณ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 217 คน